Klubbens lover

1. Formål

Klubbens formål er å fremme interessen for hestesport som sprangritt, feltritt, dressur, trav og generelt hestehold.

Klubben skal etter beste evne tilby sine medlemmer stallmuligheter, trenings- og konkurranse-muligheter gjennom opparbeidelse av baneanlegg med utstyr tilpasset klubbens primære interesseområder.  Klubben skal i sitt virke stimulere til øket kunnskapsnivå om hestehold og styrke forståelsen for hestens behov.Klubben skal søke å forene medlemmene i gjensidig forståelse for at ingen skal kunne skaffe seg fremgang på andres bekostning.  Klubben skal også bestrebe seg på å oppfordre alle til å være gavmild med ros og varsom med kritikk gjennom å søke å bygge opp og ikke rive ned, samt å bidra til at alle føler et ansvar for å være inkluderende i holdning og virke slik at vi tar vare på hverandre.

Klubben er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Sør-Trøndelag Idrettskrets og Norges Rytterforbund. Klubben har sete i Trondheim og er medlem av idrettens kontaktutvalg i kommunen.

2. Medlemmer

Enhver som innordner seg klubbens og overordnede idrettsmyndigheters lover, kan tas opp som medlem. Ved innmelding oppgis alder og bopel, og om søkeren før har vært eller er medlem av lag tilsluttet Norges Idrettsforbund.

Opptak av nytt medlem skal straks føres inn i medlemsprotokollen. En søker kan ikke tas opp uten at forpliktelsene til andre idrettslag er ordnet.

Medlemslistene skal føres elektronisk i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med retningslinjer gitt av Idrettsstyret.

Medlemskap i klubben er først gyldig og regnes fra den dag kontigent er betalt. For å ha stemmerett må et medlem ha fylt 15 år, vært tilsluttet klubben i minst 1 måned og ha sitt forhold til klubben forøvrig i orden. Ethvert medlem plikter å overholde NIF’s, dets organisasjonsledds samt lagets lover og bestemmelser.  For straffesaker gjelder NIF’s ”Straffebestemmelser om forgåelser”.

3. Kontigent

Kontingenten betales forskuddsvis og størrelse fastsettes hvert år av årsmøtet. Medlemmer under 17 år betaler en lavere kontingent.  Medlemmer som skylder kontingent for mer enn 1 år, mister sine rettigheter og kan strykes av klubben. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent og forpliktelser er ordnet.  Styret har anledning til å sette ned eller frafalle kontingent ved sykdom, arbeidsløshet, militærtjeneste eller av andre gyldige grunner.

4. Årsmøtet

Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet, som holdes hvert år i mars måned. Årsmøtet innkalles av styret med minst 3 ukers varsel direkte til medlemmene, eller ved annen kunngjøring.

Forslag må være sendt styret senest 2 uker før årsmøtet.

Årsmøtet er vedtaksfør med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. I alle saker skal vedtakene, for å være gyldige, være fattet med flertall av de avgitte stemmer  når ikke annet er bestemt i loven.  De vedtak som gjøres må være i samsvar med overordnet idretts-organisasjoners lover og bestemmelser.

Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne de stemmeberettige.
 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og  forretningsorden.
 3. Velge dirigent(er), sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
 4. Behandle årsmelding.
 5. Behandle revidert regnskap.
 6. Behandle innkomne forslag og saker.
 7. Fastesette kontingent.
 8. Vedta fremlagt budsjett.
 9. Velge følgende tillitsmenn:

a. Styre, bestående av formann, nestformann, sekretær, kasserer og tre styremedlemmer.

b. Revisor med varamann.

c. Representant til idrettens kontaktutvalg i kommunen.

d. Representant til Norges Rytterforbunds ting.

e. Valgkomité på 3 personer.

Valgbare er alle stemmeberettigede medlemmer. Alle valg foregår skriftlig, hvis det foreligger mer enn ett forslag.

Gjennomføring av valg skjer i henhold til NIF`s lov § 2-11 og §§ 2-4 og 2-5.

Ved valg og oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg m.v, i NIF og NIF`s organisasjonsledd skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn.

Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg m.v. med mer enn 3 medlemmer.  I styre, råd og utvalg som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert.  Varamedlemmer teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

5. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det eller en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmer krever det.  Dette kunngjøres på samme måte som ordinære årsmøter, og innkalles av styret med minst 14 dagers varsel.  Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle den eller de saker kravet om årsmøtet omfatter og som er kunngjort i innkallingen.

6. Medlemsmøter

Medlemsmøter holdes når styret finner det nødvendig.

7. Styret

Klubben ledes av styre som er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:

 1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser. Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøte/ting eller av overordnet organisasjonsledd.  Styret skal videre påse at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskap- og budsjettfunksjonen og en forsvarlig økonomistyring.
 2. Forestå daglig ledelse og representere idrettslaget utad.
 3. Oppnevne etter behov komitéer, utvalg, personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disses arbeid.
 4. Etter beste evne søke å løse klubbens oppgaver i henhold til formålsparagrafen.

Styret skal holde møte når formannen eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Et møte er vedtaksfør når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Det føres styre-protokoll. Alle vedtak i styret fattes med flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet gjør formannes stemme utslag (dobbeltstemme).

8. Styrets arbeid

 1. Formannen har den daglige ledelse av klubben.  Han skal lede styrets forhandlinger  og klubbens møter hvis ikke annet er fastsatt.  Han skal påse at valg, adresseforandringer o.l. som har interesse for krets og forbund, blir meldt.  Formannen må sammen med kasserer og revisor sende inn oppgaver over lagets medlemmer pr. 1. Januar til overordnede instanser.
 2. Nestformannen fungerer som formann under denne fravær.
 3. Sekretæren skal føre protokoll over alle styremøter, medlemsmøter og årsmøter. Han skal i samråd med formannen føre lagets korrespondanse. Han skal være lagets arkivar.
 4. Kassereren plikter å sette seg inn i idrettens kontoplan og de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser som gjelder for slikt arbeide.  Han skal anvise alle utbetalinger, dog skal anviste beløp over kr. 10.000,- ha hjemmel i styrevedtak eller kontrasigneres av lagets formann.
 5. Revisor(ene) skal gjennomgå regnskapene i samsvar med idrettens revisjonsbestemmelser.
 6. Styret kan fravike den spesifiserte arbeidsinndelingen dersom forholdene tilsier at det er formålstjenelig.  Lagets tre styremedlemmer skal normalt tildeles hvert sitt arbeidsområde.

9. Oppløsning

Oppløsning av klubben kan bare vedtas på ordinært årsmøte med 2/3 flertall, etter at forslag herom på forhånd er satt opp på sakslisten som er tilstilet medlemmene minst 14 dager før møtet. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, holdes ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere, og for at klubben skal oppløses, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av klubben. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer tilknyttet disse, treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendringer, jfr. Paragraf 12.

I tilfelle oppløsning tilfaller lagets eiendeler Norges Idrettsforbund eller formål godkjent av Idrettsstyret.

10. Lovendring

Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, etter å være oppført på sakslisten og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Paragraf 9 kan ikke endres.

Evt. Lovendringer må sendes Idrettsstyret til godkjennelse.

Sist revidert på årsmøtet 26.03.2008.

Blogg på WordPress.com.

opp ↑